บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มีความยินดีในการให้ความคุ้มครองและดูแลท่านด้วยบริการจากใจของเรา

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิด

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

ทั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป


แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร คลิก


หมายเหตุ
กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้